Reserveren vieringen

Wijzigingen per 20 december 2021
Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber.
Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerst­nacht­vie­ringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men.
Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen vóór 17.00 uur bovendien de volgende regels gelden:

* Maximaal vijf­tig aanwe­zigen:
Voor alle vie­rin­gen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van vijf­tig aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, publiek toe­gan­ke­lijk blijven.

* Reserveren:
Pa­ro­chies wordt ver­zocht weer te werken met een reserve­rings­sys­teem. Kijk hiervoor op de vieringen pagina van uw kerk.

* Zang:
Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.


Toelichting:
Alle al bestaande maat­regelen blijven van kracht: de an­der­halve meter­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

De 1,5 meter afstand-regel geldt weer sinds 10 november. Dit kan betekenen dat niet alle zitplaatsen in de kerk kunnen worden gebruikt. In de kerk is dan aangegeven om welke zitplaatsen het gaat.
Gelo­vi­gen wordt wel uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.


Sinds 10 november geldt ook weer de mondkapjes plicht:
Gelo­vi­gen wor­den gevraagd bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen, op de plaats aangekomen mag het mondkapje af.

Desinfecteren bij binnenkomst kunt u desgewenst doen.


De basisregels blijven van kracht:
  *  Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
  *  Hoesten en niezen in de elleboog
  *  Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen. 


NB: Kijk ook op pagina "
https://www.parochiesklaverblad.nl/?item=580", voor het laatste nieuws over de lockdown.

 

  Ga terug