Covid-19 binnen onze kerken

Met ingang van 5 juni en 26 juni heeft de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len doorgevoerd. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers maakt het mogelijk dat meer gelo­vi­gen een vie­ring kunnen bijwonen.

Het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', geda­teerd 10 juli 2020, blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den, maar er is een ‘Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021 met de volgende aan­vul­lingen/wijzigingen:
-  Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in de kerkbanken kunnen plaatsnemen ("de anderhalve meter capaciteit");
-  Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur; zie ook: Reserveren vieringen
-  De mondkapjesplicht is vervallen voor vieringen waarin voldaan is aan de anderhalve meter afstand;
-  De maat­regel om niet samen te zingen (‘volkszang’) blijft van kracht, maar er mogen maximaal twaalf koorzangers zingen i.p.v. vier.

Andere regels uit het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’, zoals de regel over communie uitreiken, blijven onverkort gel­den.

Basisregels

De basisregels blijven:
* Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
* Houd u te allen tijde aan de anderhalve meter afstand regel.
* Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen. 

Zingen

De richt­lij­nen met betrek­king tot zingen door koren en gelovigen wijzigen nog niet, met uit­zon­de­ring van zingen door kin­de­ren tot en met 12 jaar. Volgens des­kun­digen is zingen door koren pas weer verant­woord vanaf het risico­ni­veau ‘waak­zaam’ dan wel als er min­der dan 1200 nieuwe besmet­tingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Neder­land zich nog niet op dat risico­ni­veau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn blijft dat één cantor of maximaal twaalf zan­gers kunnen zingen. Voor kin­de­ren t/m 12 jaar kan een uit­zon­de­ring gemaakt wor­den. 

De bis­schop­pen hopen binnen afzienbare tijd meer dui­de­lijk­heid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verant­woord kunnen gaan repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen. De bis­schop­pen hou­den ook overigens in de ko­men­de weken een vin­ger aan de pols waar het gaat om moge­lijk­he­den tot ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len.

Samen Eucha­ris­tie vieren

Het is deze maand precies een jaar gele­den dat - op 1 juni 2020 - de publieke vie­rin­gen in de kerken kon­den wor­den hervat en dat vanaf 14 juni op het hoog­feest van Sacra­ments­dag de Heilige Communie weer kon wor­den uit­gereikt. Pa­ro­chies en hun gelo­vi­gen zijn in ge­za­men­lijk­heid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucha­ris­tie kunnen vieren als bron en hoogte­punt van heel het chris­te­lijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bis­schop­pen met dank­baar­heid en blijd­schap.

 Ga terug