Covid-19 binnen onze kerken

Met ingang van 25 september hebben de bisschoppen weer een aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len doorgevoerd. De vaccinering en de guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers maken het mogelijk dat meer gelo­vi­gen een vie­ring kunnen bijwonen.

De volgende regels en wijzigingen zijn van belang:
-  De an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek is vervallen. mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den. Dit houdt ook in dat alle zitplaatsen in de kerk kunnen worden gebruikt.
-  Vooraf opgeven en/of regis­tre­ren voor een viering is niet meer nodig. U hoeft voor kerkbezoek ook geen coronapas te hebben.
-  De mondkapjesplicht is geheel vervallen, maar als u er de voorkeur aangeeft een mondkapje te dragen in de kerk, is dat natuurlijk prima.
-  Er zijn geen persoonlijke aanrakingen toegestaan: dus nog steeds de vredeswens “op afstand”.
-  Volkszang is weer toe­ge­staan. Ook koren mogen weer in volle­dige samen­stel­ling zingen, op voor­waarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang­en­sem­bles (opstelling, zigzagformatie) volgen.
-  De regels over communie uitreiken blijven onverkort gel­den.

Basisregels

De basisregels blijven:
* Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
* Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen.
* Hoesten en niezen doet u in de elleboog.

Tot slot

De bis­schop­pen zijn dank­baar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dank­baar­heid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de li­tur­gie geen besmet­tingshaar­den zijn geweest. De bis­schop­pen bid­den dat dit zo blijft en dat de gelo­vi­gen, die van harte welkom zijn bij de vie­rin­gen, hierbij zorg en voorzich­tig­heid naar hun naasten blijven betrachten.

Zie ook: Bisdom Haarlem, Einde anderhalve meter-regel per 25 september


Ga terug