Covid-19 binnen onze kerken


Wijzigingen per 20 december 2021
Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber.
Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerst­nacht­vie­ringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men.

Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen vóór 17.00 uur bovendien de volgende regels gelden:

* Maximaal vijf­tig aanwe­zigen:
Voor alle vie­rin­gen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van vijf­tig aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, publiek toe­gan­ke­lijk blijven.

* Reserveren:
Pa­ro­chies wordt ver­zocht weer te werken met een reserve­rings­sys­teem.
Voorts blijven alle bestaande maat­regelen van kracht: de an­der­halve meter­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.


* Zang:
Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.
 

 

Wijzigingen per 1 december 2021:
Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vie­rin­gen als andere ker­ke­lijke bij­een­komsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere ker­ke­lijke bij­een­komsten zijn bij­voor­beeld catechese­bij­een­komsten of pa­ro­chie­bestuurs­ver­ga­de­ringen. Deze kunnen na 17.00 uur uite­raard wel digi­taal wor­den geor­ga­ni­seerd. Avond­vie­ringen wor­den zodanig ver­vroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. 


Wijzigingen per 10 november 2021
 Ingaande 10 november zijn 2 "oude" regels opnieuw van kracht:   
    
1) Anderhalve meter regel:
    Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen an­der­halve meter afstand te hou­den.
    Dat kan betekenen dat niet alle zitplaatsen in de kerk kunnnen worden gebruikt.
    In de kerk is dan aangegeven, bijvoorbeeld door linten, om welke zitplaatsen het gaat.

2) Mondkapjes regel:
    Gelo­vi­gen wor­den gevraagd bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen.
    Op de plaats aangekomen mag het mondkapje af.

Verder zijn er geen wijzigingen in de regels zoals vastgesteld op 25 september.

De volgende regels zijn op dit moment van belang:
-  Vooraf opgeven en/of regis­tre­ren voor een viering is niet meer nodig. U hoeft voor kerkbezoek ook geen coronapas te hebben.
-  Er zijn geen persoonlijke aanrakingen toegestaan: dus nog steeds de vredeswens “op afstand”.
-  Volkszang is toe­ge­staan. Ook koren mogen in volle­dige samen­stel­ling zingen, op voor­waarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang­en­sem­bles (opstelling, zigzagformatie) volgen.
-  De regels over communie uitreiken blijven onverkort gel­den.


Basisregels

De basisregels blijven:
* Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
* Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen.
* Hoesten en niezen doet u in de elleboog.

Tot slot

De bis­schop­pen zijn dank­baar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dank­baar­heid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de li­tur­gie geen besmet­tingshaar­den zijn geweest. De bis­schop­pen bid­den dat dit zo blijft en dat de gelo­vi­gen, die van harte welkom zijn bij de vie­rin­gen, hierbij zorg en voorzich­tig­heid naar hun naasten blijven betrachten.

Zie ook: Bisdom Haarlem-Amsterdam,
Einde anderhalve meter-regel per 25 september 

Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes per 10 november
Uitbreiding coronamaatregelen Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
Aanscherping coronamaatregelen per 20 december: Maximaal 50 aanwezigen

 

 Ga terug