Priesterschap

Sacrament van het priesterschap

Door het doopsel delen alle gelovigen in het priesterschap van Jezus. Door God te eren en door het geloof door te geven, vervullen alle gelovigen een priesterlijke taak.

Zo zijn zij samen ledematen van het Lichaam van Christus.

Paulus stelt in zijn Brief aan de Romeinen dat - opdat de ledematen samen een lichaam kunnen vormen - niet alle ledematen gelijke taken hebben, zoals ook in het menselijk lichaam de organen verschillende functies hebben.

De priesters hebben gehoor gegeven aan hun roeping, zijn aangesteld tot bedienaars, die door hun wijding het Offer opdragen en zonden vergeven.

Zij vervullen het priesterlijke ambt in naam van Christus. Jezus heeft zijn apostelen gezonden, zoals Hij zelf door de Vader gezonden is. Hij heeft door de apostelen de bisschoppen, als hun opvolgers, deelachtig gemaakt aan zijn heiliging en zending.

Het sacrament van het priesterschap, toegediend door de bisschop, geeft de priesters - door de zalving van de Heilige Geest - een bijzonder merkteken en maakt hen gelijkvormig aan Christus-Priester, zodat zij kunnen handelen in naam van Christus, die het Hoofd is.

De taak van de priester is nauw verbonden met het bisschopsambt, daarom deelt hij ook in het gezag, waarmee Christus zelf zijn Lichaam, de Kerk, doet groeien, heiligt en bestuurt.

De priester heeft weliswaar in de Kerk van de gelovigen een speciale taak, maar wordt in zijn positie niet afgezonderd. Hij kan zijn taak alleen vervullen door met de gelovigen te leven in een broederlijke verhouding, waardoor hij beter gewaar wordt wat de gelovigen kan helpen: om meer te begrijpen van het Evangelie. Immers zijn eerste taak is het Evangelie te verkondigen, zodat de gelovigen dichter bij God komen. Zijn verkondiging kan hen ook helpen meer te begrijpen van de Eucharistie en de overige sacramenten, en deze meer te beleven.

Van de priester wordt gevraagd celibatair te leven. In zijn volle aandacht voor de gelovigen en voor hen die zoekend zijn, geeft de priester een beeld van de onvoorwaardelijke Liefde van Christus. De priester verdiept in zijn dagelijks leven zijn geloof in God en eert Hem door gebed en het opdragen van de Eucharistie.

Van ons als leken wordt gevraagd de priester te steunen in zijn celibatair leven. Dat kunnen we doen met respect voor zijn priesterschap en in een vriendschappelijke omgang. Ook door voor hem te bidden, speciaal om hulp van Maria in haar moederlijke zorg voor de Kerk. En laat ons ook bidden voor nieuwe roepingen.